www.achimil.com

מדיניות פרטיות:

אתר זה הינו האתר של עמותת אחי"ם בישראל (ע"ר) מספר עמותה: 580708253
("אחי"ם בישראל" או "העמותה" או "אנחנו"), ומתופעל על ידי אחי"ם בישראל. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים/ות)" או "את/ה"), הנ"ל / האתר פונה לנשים וגברים כאחד, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיכם.

אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים.

העמותה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף עשרה (10) ימים לאחר שההודעה נמסרה. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.
המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

השימוש באתר ואיסוף פרטים אישיים, מידע שאתם מספקים לעמותה: בעת מילוי טופס יצירת קשר באתר תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ותוכן ההודעה וזאת על מנת שנוכל ליצור איתך קשר בעקבות פנייתך. העמותה לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לעמותה באופן ישיר בעת הזנת פרטיך באתר. מידע שהעמותה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש באתר, אחי"ם בישראל אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לאתר. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אנו עושים שימוש במידע זה, בין היתר, למידע סטטיסטי ושיפור חווית השתמש באתר.

תרומות:באפשרותכם להעניק תרומה לעמותה במספר דרכים: דואר, טלפון, העברה בנקאית או דרך האתר. ואולם, בחירת האפשרות של תרומה דרך האתר תפנה אותך לאתר אשר סולק לנו את התרומות באופן מסודר עם קבלות בהתאם על כל תרומה לצורך השלמת התרומה בפועל. אנו לא מקבלים ו/או שומרים אצלנו את פרטי כרטיס האשראי שלך. אנו מקבלים מידע מהאתר אודות האדם שביצע את התרומה ואת הסכום שתרם, כדי שנוכל להעביר לך מכתב תודה וקבלה על ביצוע התרומה. בעת הענקת התרומה אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם באתר הסולק את התרומות עם האישורים המחמירים ביותר.
צ'אט דיגיטלי / מסנגר / וואטסאפ / כלי מערכת דיגיטלית להעברת מסרים (צ'אט): באפשרותך לפנות אלינו גם באמצעות צ'אט דיגיטלי הקיים באתר ולשוחח עם הגורמים המקצועיים העומדים לרשותך בעמותה שלנו. במסגרת השימוש בצ'אט אתה תבחר איזה מידע לשתף איתנו ואיזה לא. הפניה יכולה להתבצע גם באופן אנונימי, לפי בחירתך. ככל שתמסור לנו יותר מידע רלוונטי, הסיוע שנוכל להעניק לך יהיה יותר מדויק.

רישום לקבוצות און-ליין עמותת אחי"ם בישראל: באפשרותכם להירשם לקבוצות האון-ליין של העמותה שיתקיימו באפליקציית Zoom / וואטסאפ/ וכל מערכת דיגיטלית אחרת. הרישום לקבוצות פתוח לכולם/ן. לצורך הרישום עליכם למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה / כתובת / דוא"ל / עיר מגורים / גיל / וכדו'. יתכן וחלק מהמפגשים יצולמו ויעלו לרשת האינטרנט (לפייסבוק של העמותה, למשל), לצורך יח"צ. באפשרותכם להתנגד לאפשרות זו ובעת הפרסום לא נחשוף את פרטיכם האישיים ו/או את השתתפותכם במפגשים השונים.

העברת מידע לצדדים שלישיים: לא נעביר לצד ג' כלשהו את פרטיכם האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליכם במהלך שימושכם באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותכם אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או להוראות כל דין.
3. בשל צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה.
5. בכל מקרה בו תסבור העמותה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של העמותה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה העמותה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
7. העברת פרטים לחברות כרטיסי האשראי לצורך מימוש התרומה.
8. פרסום מפגשי קבוצות האון-ליין של העמותה לצרכי יח"צ.
9. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים באתר.
10. באופן אנונימי – העמותה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור כגון מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

אתרים אחרים: האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
חלק מתוכן הקישורים, כולל בין היתר, מאמרים, כתבות, תמונות וקטעי וידאו המפורסמים על ידי צדדים שלישיים. העמותה אינה אחראית ולעולם לא תהיה אחראית על תוכן הפרסומים ואמינותם.
כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, יתבצע על אחריותכם הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.


אבטחת מידע: העמותה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לעמותה שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. העמותה אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

Cookies: כמו אתרים רבים, אחי"ם בישראל משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיכם. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלכם למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלכם באתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע, אנו עושים שימוש באתר עושה שימוש גם ב- Google analytics. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתכם לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלכם. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי להתאים אישית שירותים, להציג תוכן של העמותה, למזער סיכונים ולמנוע הונאות.
אתם חופשיים לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

צרו קשר: הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר, בשירותים ו/או במדיניות הפרטיות בכתובת יוסף צבי הרץ 37, ירושלים, 9745930 או בטלפון 0526000191.

זכות העיון במידע ותיקונו: הנכם זכאים לעיין במידע המוחזק אודותיכם במאגרי המידע של העמותה אשר מקורו מהאתר, בעצמכם או באמצעות בא כוחכם שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנכם מוזמנים לפנות לעמותה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת:
Achimil.com@gmail.com

העמותה תשיב לכם על בקשתכם בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותיכם לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה. הנכם זכאים, לאחר שעיינתם במידע אודותיכם ומצאתם כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותיכם.
לצורך כך, הנכם מוזמנים לפנות לעמותה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת:
Achimil.com@gmail.com

העמותה תשיב לכם על בקשתכם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

דילוג לתוכן