הקהילה

החרדים הם קבוצת מיעוט בחברה היהודית בישראל ובעולם כולו. הם מעמידים עצמם כתרבות – נגד לחברה החילונית והמערבית הסובבת אותם. זו הסיבה בגינה הם מתלבשים באופן אחיד, מתנהלים באופן שונה מהחברה הכללית, הן מבחינת מערכת חינוך והן מבחינת תפיסת החיים היהודיים.

בשנים האחרונות, החל להתפתח זרם חדש בקרב המגזר החרדי המכונה "חרדי-ממלכתי". אין הגדרות חדות למאפיינים של החרדי-הממלכתי. מונח זה מתייחס בעיקר לתת-חברה חדשה, שנוצרה עקב שינויים פנימיים המתרחשים בשנים האחרונות בחברה החרדית-הישראלית.

הזרם החרדי-הממלכתי דוגל בהשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית, תוך שמירה על עקרונות בסיסיים. זרם זה אינו רואה פסול בשימוש באביזרים ובמכשירים טכנולוגים מודרניים, בתנאי שאין בהם תכנים פסולים והשפעה שלילית של התרבות המערבית שמציעה המודרנה.

החרדים המיינסטרים מהווים את הרוב המוחלט בקרב החרדים. הם חיים כחרדים לכל דבר, מצייתים לדעת גדולי התורה ולא יובילו מהלכים באופן עצמאי. יחד עם זאת, עם פריצת האינטרנט לעולם התרחש שינוי בהגמוניה החרדית. לא עוד עיתונים המתווים את הקו על-פי קביעת גדולי הדור, אלא קיימת זרימה של מידע, שחדר לתוך המגזר הסגור. בעקבות כך חל שינוי אצל חלק מהמגזר, שנשאב לפתיחות והחל רואה את הסביבה בזווית שונה. בעבר, הקשר של החרדים עם העולם הכללי היה מוגבל בתוכן כיוון שהעיתונות החרדית מפרסמת רק דברים שמותאמים, לפי הכוונה רוחנית, לקהל היעד החרדי.

השינוי

בשנת 2019 שיעורה של האוכלוסייה החרדית בישראל הוא %12.5 מכלל האוכלוסייה.

קצב הגידול המהיר של אוכלוסייה זו מסביר את הצפי לעלייה בחלקה היחסי מכלל תושבי ישראל בטווח הזמן הבינוני (כ-15 שנים).

על-פי התחזיות העדכניות של הלמ"ס, האוכלוסייה בישראל, ובייחוד האוכלוסייה החרדית, צפויות לגדול בקצב מהיר מן התחזיות שניתנו בעבר.

על-פי התחזיות לטווח הבינוני (כ-15 שנה), בשנת 2030 שיעור האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה בישראל צפוי לעמוד על כ-16%.הצפי הוא כי בשנת 2033 תמנה האוכלוסייה החרדית כ-2 מיליון נפש מתוך 11.7 מיליון נפש הצפויים לחיות בישראל בשנה זו.

בשנת 2030 מספר החרדים מתחת לגיל 20 שנים צפוי להיות כ-1 מיליון נפש, ושיעורם מכלל שכבת הגיל הנ"ל מבין תושבי ישראל יהיה 25%. בשנת זו שיעור החרדים בגילאי העבודה העיקריים     (54-25 שנים) יהיה 11%.

על-פי התחזיות לטווח הארוך, שמהימנותן נמוכה יחסית לתחזיות לטווח הקצר, בשנת2043  צפויה האוכלוסייה החרדית להכיל מספר נפשות גדול יותר ממספר הנפשות שתמנה האוכלוסייה הערבית.

בשנת 2045 צפוי שיעור האוכלוסייה החרדית לעמוד על כ-22% מכלל האוכלוסייה בישראל וכ-28% מהאוכלוסייה היהודית בעולם. בשנת 2065 שיעור האוכלוסייה החרדית צפוי להיות כ-32% מכלל האוכלוסייה בישראל וכ-40% מהאוכלוסייה היהודית בעולם.

שיעור תורה במרחב הפתוח (צילום: יוסי אטיאס)
סליחות בימי קורונה (צילום:פרטי)

השילוב

לאחר עשרות שנים בהן הקהילה החרדית בחרה מרצון לחיות חיי דלות, אלפי חרדים מצאו עצמם מחוץ למערכת החרדית הקלאסית, משום שעול הפרנסה העיק עליהם ולא התאימה להם צורת החיים לפיה ראש המשפחה לומד ב"כולל" ולא מפרנס את משפחתו.

עם הקמת מכינות קדם-אקדמיות המיועדות לחרדים, בחרו עשרות אלפים להתמקצע ולרכוש השכלה תחת משמעת תורנית. דבר אשר איפשר להם לצאת לשוק העבודה החופשי ולפרנס את משפחתם בכבוד, תוך שמירה על ערכיהם הדתיים. האופציה של חרדים ומשכילים התבררה כשילוב מנצח.

מיחידים שיצאו בראשית הדרך, כיום ניתן לראות שטף של חרדים  ממלכתיים שהקימו עצמם מעפר מכל הבחינות: מוסדות חינוך, בתי- כנסת, קהילות וגם קהילות וירטואליות של חרדים, שבחרו לשמור על אורח החיים הקפדני והשמרני, ומנגד להשתלב במדינת ישראל ולהתפרנס בכבוד.

אורחות החיים בחברה החרדית נמצאים בשינוי מתמיד, וניתן ללמוד מהם על מערכת היחסים בין החרדים לחברה הישראלית בכללותה.

אומנם קיימים פערים גדולים בין האוכלוסייה החרדית לזו הלא־חרדית בהשתתפות בשירות הצבאי והלאומי, בשיעור המשתמשים במחשב ובאינטרנט ובדפוסי היציאה לחופשה, אך בשל העלייה בשיעור החרדים הנוטלים חלק בכל תחומי החיים הנ"ל ניתן לקבוע בבירור כי מגמת ההשתלבות של החברה החרדית בחברה הכללית מתחזקת.

אחד הגורמים המחזקים מגמה זו הינו ההצטרפות ההולכת וגוברת של חרדים: נשים וגברים לרכישת השכלה גבוהה ולתעסוקה במקצועות חופשיים. הליך זה מפתח בהדרגה מודעות לתרבות הצריכה והפנאי, ושיח מודרני בקרב החרדים הממלכתיים.

נוסף על כך, מעניין לעקוב אחר מאפייניה הקהילתיים־חברתיים המשתנים של האוכלוסייה החרדית בהקשר לשיעור העוסקים בפעילות התנדבותית ושיעור התורמים תרומות כספיות משמעותיות לקהילה, ששיעורם גבוה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית הלא־חרדית.

החברה החרדית היא חברה מגוונת, מורכבת ודינמית, יחידה ומיוחדת ברבדים מסוימים ודומה לכלל החברה ברבדים אחרים.

 

 

התפיסה

החברה החרדית בישראל גדֵלה בשני העשורים האחרונים בקצב מהיר ועוברת שינויים מואצים, תולדה של השתלבותה הבלתי נמנעת בחברה הכללית.

בתפיסה הבסיסית, החברה החרדית מעודדת ומטפחת דמות נשית בעלת אפיונים ״נשיים״ כמו ביישנות, עדינות, צניעות ואפילו כניעות, שאמורה למצות את כישוריה בספרה הביתית, על פי התפיסה המסורתית הגורסת כי ״כל כבודה בת-מלך פנימה״ (תהילים מ״ה, יד)

כלומר, האישה אמורה להוכיח את יכולתה וכישוריה באחריות על חינוך הילדים וטיפוח הבית והמשפחה.

ברם, עם כינונה של החברה החרדית בישראל כ״חברת לומדים״, נדרשות נשים חרדיות לפרנס את הבית והמשפחה, ולפיכך לצאת לעבוד מחוץ לבתיהן ולעתים גם מחוץ לקהילה.

המנהיגות הרבנית אף תמכה בכך והצביעה על הערך הרב שיש לתמיכת הנשים בלמדנות הגברים, שכן יציאת הנשים לעבודה הפכה לגורם חשוב בשיקום ובמיסוד החיים התורניים בקהילה כך נוצר לכאורה מצב בו האישה החרדית מתפקדת על התפר שבין מסורת למציאות — כל כבודה פנימה, ויוצאת החוצה.

מיצובה בתפקיד המפרנסת ״היוצאת לשוק״, מנוגד לתפיסת תפקידה ומקומה בחברה על פי המקורות היהודיים, ויוצר בקִרּבן דילמות וסוגיות מורכבות.

לתפקוד הרב-ממדי של נשים חרדיות יש השלכות נוספות. גם אם נראה לכאורה שהמשפחה החרדית ממשיכה לתפקד בהצלחה יחסית, ההסתכלות המעמיקה מלמדת כי מערכת היחסים בתוך המשפחה הגרעינית השתנתה. נשים עובדות, מצפות שבעליהן הלומדים ב׳כולל׳ יעזרו להן בטיפול בילדים ובמשק הבית. ועוד:

המפגש של נשים אלו עם מערכות מושגים, נורמות וערכים כמו החובה להתעדכן, ללמוד ולהשתלם במסגרות שמחוץ לחברה החרדית, מעמיק את הפער ומעצים את המתח שבין ידע מצומצם לבין השכלה, בין מגבלות החינוך הדתי לבין אתגרי העבודה וערכים נלווים כמו קריירה, מימוש עצמי ומודעות אישית השינויים המגדריים משפיעים על הסדר החברתי ומחייבים להתמודד עם תפיסות חברתיות, תרבותיות ודתיות הנוגעות לחלוקת התפקידים בין גברים לנשים במרחב המשפחתי ולמעמד האישה במרחב החרדי. השינוי בחלוקת התפקידים בין גברים לנשים התרחש בהדרגה והתפתח באופן לא מכוון ולא מתוכנן, אלא באופן טבעי.

השינוי בתפקידים נבע מן הפער שבין המודל התרבותי של עולם העבודה, אליו נחשפו נשים חרדיות שיצאו לעבודה, לבין ערכי התרבות והאידיאלים של החברה החרדית.

ביבלוגרפיה: זיכרמן, חיים. (2017). חרדיות ישראלית בשלוש מערכות. תרבות דמוקרטית, 17 (תשע"ח, 2017), עמ' 131-157, תרבות דמוקרטית, 17 (תשע"ח, 2017). כהנר, ל., &Cahaner, L. (2005). Expansion processes of the Jewish Ultra-Orthodox population in Haifa/תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בחיפה.
דורון, ש., &Doron, S. (2013). Leaving the Ultra-Orthodox Society as an Encounter between Social-Religious Models/עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים-דתיים. סוציולוגיה ישראלית, 373-390.
זיכרמן, ח., &Zicherman, H. (2017). Three Generations of Israeli Ultra-Orthodoxy/חרדיות ישראלית בשלוש מערכות. תרבות דמוקרטית,17, 131-157.
[ארליך, א 2005]. (זיכרמן, ח. וכהנר,ל.) [זיכרמן ח. 2017]
(זיכרמן, ח. 2017) (קפלן, 2003 בתוך כהנר, ל. 2005) (דורון, ש. 2013) אבישי ארליך. (2005). חרדים ישראלים—השתלבות בלא טמיעה?.איציק כהן. אבישי כהן . אלחנן יונס.שירה שטרן-שרשור מסמך חרדי ממלכתי. אופקים בגאוגרפיה, 238-255. שנתון החברה החרדית בישראל.

(צילום: פרטי)
דילוג לתוכן